1. STUPEŇ

2. STUPEŇ

3. STUPEŇ

DÔLEŽITÉ
INFORMÁCIE

CESTA
K DUCHOVNÉMU
OTCOVSTVU
A MATERSTVU

Duchovné cvičenia
pre zasvätené osoby

Duchovná zrelosť, je vzácna a cenná vec.
Napriek tomu nie je vyhradená len pre niektoré
osoby, ale sme do nej povolaní všetci ľudia.

Potrebujeme duchovných otcov a matky,
aby nás mohli na tejto ceste sprevádzať.

Pozývame vás na duchovné cvičenia,
ktoré organizujeme v troch stupňoch.

1

STUPEŇ

Vovedie nás do hlbokých procesov sebapoznania, vnútornej transformácie
a uzdravovania a k novej osobnej formácii,
ktorá sa musí stať kontinuálnym
a do hĺbky idúcim procesom.

Termín konania

Miesto konania

Cena účasti

jeseň 2021

ešte nie je stanovené
Kostolná – Záriečie 8 (pri Trenčíne) • MAPA

ešte nie je stanovená za osobu

Cena obsahuje:
ubytovanie, stravu, nápoje, pomôcky k akcii
Cena neobsahuje:
dopravu na miesto akcie

Termín konania

Miesto konania

Cena účasti

jeseň 2021

ešte nie je stanovené
Jána Pavla II., Beckov 6 • MAPA

ešte nie je stanovená za osobu

Cena obsahuje:
ubytovanie, stravu, nápoje, pomôcky k akcii
Cena neobsahuje:
dopravu na miesto akcie

ZÁKLADNÝ PROGRAM

Termín bude stanovený
po uvoľnení opatrení proti COVID-19.

Termín bude stanovený
po uvoľnení opatrení proti COVID-19.

2

STUPEŇ

Nahliadneme hlbšie do kontemplatívnej
modlitby a ostatných pilierov duchovného
života. Tento nadstavbový program
je prístupný len pre účastníkov 1. časti.

Termín konania

Miesto konania

Cena účasti

jeseň 2021

ešte nie je stanovené
Kostolná – Záriečie 8 (pri Trenčíne) • MAPA

ešte nie je stanovená za osobu

Cena obsahuje:
ubytovanie, stravu, nápoje, pomôcky k akcii
Cena neobsahuje:
dopravu na miesto akcie

nadstavbový PROGRAM

Termín bude stanovený
po uvoľnení opatrení proti COVID-19.

3

STUPEŇ

Vstúpime do komunikácie na úrovni, na ktorej budeme môcť zakúsiť jej uzdravujúcu silu.
Tento nadstavbový program je prístupný
len pre účastníkov 1. časti.

Termín konania

Miesto konania

Cena účasti

jeseň 2021

ešte nie je stanovené
Jána Pavla II., Beckov 6 • MAPA

ešte nie je stanovená za osobu

Cena obsahuje:
ubytovanie, stravu, nápoje, pomôcky k akcii
Cena neobsahuje:
dopravu na miesto akcie

nadstavbový PROGRAM

Termín bude stanovený
po uvoľnení opatrení proti COVID-19.

organizačné pokyny
a INFORMÁCIE k akcii

 

 

 

DC pripravujú

 

 

Zameranie programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovné cvičenia

sú určené

 

 

 

 

Program na mieru

pre skupiny

DUCHOVNÉ CVIČENIA – 1. stupeň

 

Branislav Fabo OFMCap

Andrea Abelová

 

Program je zameraný na duchovný rast a osobnú transformáciu cez hlbšie pochopenie duchovných a psychických procesov, ktoré v človeku spolu pôsobia. Práca na týchto úrovniach vedie k vnútornému uzdravovaniu a rastu človeka. Program umožní účastníkom získať skúsenosť s procesom osobnej zmeny a jej realizovaním
v každodennom živote – zmeny, ktorá povedie prostredníctvom permanentnej
formácie a kontemplatívnej modlitby k zrelej kresťanskej múdrosti.

 

Keďže najvhodnejším prostredím pre vchádzanie do týchto procesov je atmosféra bezpečia, snažíme sa vytvárať prijímajúce spoločenstvo, ktoré sa môže obohacovať tiež mužsko-ženskou rozdielnosťou. Preto uprednostňujeme, aby spoločenstvo bolo zmiešané tak, aby zasvätení muži a zasvätené ženy boli v rovnováhe, ideálne 1:1.

 

Všetkým, ktorí sú na pozíciách, kde sa duchovné otcovstvo či materstvo očakáva, kňazom, rehoľníkom a rehoľným sestrám, zasväteným osobám. Je vhodný pre ľudí, ktorí už vo svojom živote narazili na rôzne obmedzenia, museli začať prehodnocovať svoje postoje, hodnoty a ideály, prípadne čelia hlbokej frustrácii či depresii. No napriek všetkým ťažkostiam túžia ísť ďalej …

 

Program alebo DC s takýmto zameraním vieme vytvoriť pre Vás na mieru, tak aby najlepšie zodpovedal Vašim konkrétnym potrebám, k prehĺbeniu a zvnútorneniu
vlastnej spirituality.

 

 

 

DC pripravujú

 

 

Zameranie programu

 

 

 

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA – 2. stupeň

 

Branislav Fabo OFMCap

Andrea Abelová

 

Programom cesty k duchovnému otcovstvu a materstvu, sme spoločne vstúpili do hlbokých procesov sebapoznania a vnútorného uzdravovania. Ide o náročný proces,
v ktorom sa ocitáme v rôznych štádiách, niekto úplne na začiatku, niekto už možno nejakú skúsenosť získal... Zároveň už vstupujeme na pôdu mystiky a teda tajomstva.
Tu už neexistujú jednoznačné postupy, ktoré by platili rovnako pre každého človeka. Vieme, že potrebujeme prejsť procesom vnútorného očisťovania (uzdravovania),
ale akým spôsobom bude Boh tento proces v nás uskutočňovať, to môžeme len
postupne objavovať.

 

 1. Ak sme vstúpili do procesov transformácie, pravdepodobne začneme objavovať
  a získavať skúsenosti s kontemplatívnou modlitbou. V týchto DC budeme ďalej objavovať, ako sa táto modlitba môže postupne vyvíjať, aké môže mať podoby
  a ako nás môže ďalej viesť cez vliatu kontempláciu k mystickej skúsenosti
  s Bohom.
 2.  
 3. Zámerom týchto DC je tiež vytvoriť také prostredie, ktoré účastníkom umožní ujasňovať si tieto pojmy cez optiku vlastnej skúsenosti. Ďalej, naučiť sa niečo,
  na čo doteraz možno neexistoval „hotový postup“, čiže vstúpiť do procesov neustáleho objavovania špecifických a jedinečných riešení a pohľadov. Takýto prístup môže byť zdrojom veľkého obohatenia a odovzdávania skúsenosti, ktoré môže byť nesmierne cenné, či už pre náš osobný duchovný rast, alebo pre prácu
  s druhými ľuďmi.
 4.  
 5. Na základe získaných vedomosti a skúsenosti, či už vlastných alebo vzájomných, učiť sa pracovať s ľuďmi na stále hlbších úrovniach. To znamená:
 6. - rozumieť emóciám a vedieť s nimi pracovať
 7. - viesť človeka cez procesy sebapoznania k nachádzaniu nových riešení
 8. - prinášať nádej, že cesta vnútorného uzdravenia je možná a Boh je ten,
    ktorý nás uzdravovať chce. Potrebujeme sa tomu procesu len otvoriť.

 9. Tieto línie, čiže kontemplatívna modlitba, môj osobný duchovný rast cez vzájomné obohatenie sa vlastnou skúsenosťou a tiež schopnosť na tejto ceste pomôcť iným, sa už dotýka funkcie „duchovného sprevádzania“, ktorá k duchovnému otcovstvu či materstvu neodmysliteľne patrí.

 

Jednotlivé aktivity sa pokúsime citlivo zosúladiť a časovo rozvrhnúť tak, aby zodpovedali jednak vašim očakávaniam, zároveň napĺňali vyššie uvedený zámer programu a tiež reflektovali skupinovú dynamiku, ktorá môže byť tiež veľmi kľúčová. Celý program sa budeme snažiť osadiť do prostredia skutočného spoločenstva, ktoré je tým najlepším prostredím na vnútorne uzdravovanie.

 

 

 

DC pripravujú

 

 

Zameranie programu

 

 

 

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA – 3. stupeň

 

Branislav Fabo OFMCap

Andrea Abelová

 

V prvej časti programu DOM (Duchovné otcovstvo a materstvo) sme mali možnosť
vstúpiť do procesov sebapoznania a lepšieho porozumenia duchovným
a psychologickým procesom tak, ako v nás spolupôsobia. Ak sme sa tejto skúsenosti otvorili, pravdepodobne sme mohli zakúsiť dynamiku Božej milosti, ktorá nás stále
hlbšie vovádza do novej duchovnej skúsenosti, kontemplatívnej modlitby a zároveň vnútorne (niekedy aj fyzicky) uzdravuje. Keďže sme sa snažili všetky aktivity osadiť do prostredia skutočného spoločenstva, mali sme čiastočne možnosť zažiť dynamiku,
ktorá pôsobí práve v rámci spoločenstva.

 

V tomto, v poradí treťom, programe by sme chceli túto skúsenosť prehĺbiť a venovať
sa práve dynamike spoločenstva. To znamená hlavne sa učiť komunikovať iným spôsobom a na hlbšej úrovni, pretože takáto komunikácia umožňuje nielen vytvárať autentické vzťahy a teda skutočné spoločenstvo, ale zároveň nás vovádza do procesov vnútorného uzdravovania iným spôsobom, ako sme doteraz o tom hovorili.

 

Predbežne sa nám javí tento tretí program ako tematické zavŕšenie toho, čo by sme
z našej strany chceli povedať, zároveň to ale neznamená, že by sa malo jednať o zavŕšenie všetkých procesov, do ktorých nás programy vovádzajú. Naopak, otvárame sa dynamike Božej milosti, ktorá preberá stále viac iniciatívy. Človek sa postupne učí, ako s touto Božou milosťou čo najúčinnejšie spolupracovať, či už vo svojom osobnom živote alebo
na úrovni spoločenstva, do ktorého sme asi prevažne všetci nejakým spôsobom vsadení.

 

Na záver len podotýkam, že Boh nás stvoril do spoločenstva a pozýva nás hľadať
skutočnú jednotu...

Ak máte otázky
k duchovnej obnove,
kontaktujte nás
mailom, alebo
telefonicky